Dành cho CBGV

Mẫu thư gửi gia đình HSSV

Mẫu thư gửi gia đình HSSV.doc Hướng dẫn.doc

Chi tiết »

Mẫu biên bản thi giữa kỳ

Phòng Đào tạo gửi quý Thầy (Cô) biểu mẫu biên bản thi giữa kỳ thúc áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Bậc Cao đẳng)

Chi tiết »

Sổ tay Cố vấn học tập năm 2016

Nhằm hỗ trợ cho công tác CVHT, phòng Đào tạo phát hành sổ tay CVHT năm 2016. Quý thầy (cô) xem chi tiết trong file đính kèm.

Chi tiết »

Biên bản thi giữa kỳ

Chi tiết »

Mẫu báo cáo kết thúc

Phòng Đào tạo gửi quý Thầy (Cô) biểu mẫu báo cáo kết thúc áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Bậc Cao đẳng)

Chi tiết »