Phòng Quản lý đào tạo thông báo quyết định chuyển ngành Khóa 45. Chi tiết theo file đính kèm.

chuyển ngành k45