1 Quy trình xây dựng và lập kế hoạch đào tạo QT-ÐT-01 BM-ÐT-01
2 Quy trình đăng ký, bổ sung, rút bớt học phần QT-ÐT-02 BM-ÐT-02
3 Quy trình tổ chức thi và kiểm tra QT-ÐT-03 BM-ÐT-03
4 Quy trình tổ chức và chấm thi trắc nghiệm trên máy tính QT-ÐT-04 BM-ÐT-04
5 Quy trình nghiệm thu khối lượng giảng dạy QT-ÐT-05 BM-ÐT-05
6 Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ QT-ÐT-06 BM-ÐT-06
7 Quy trình xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi QT-ÐT-07 BM-ÐT-07
8 Quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ HSSV QT-ÐT-08 BM-ÐT-08
9 Quy trình tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại cho khách hàng QT-ÐT-09  BM-ÐT-09
10 Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV QT-ÐT-10 BM-ÐT-10
11 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV QT-ÐT-11 BM-ÐT-11
12 Quy trình xét kỷ luật HSSV QT-ÐT-12  BM-ÐT-12
13 Quy trình tuyển sinh QT-ÐT-13 BM-ÐT-13
14 Quy trình tuyển sinh & Đào tạo liên kết QT-ÐT-14 BM-ÐT-14
15 Quy trình phục vụ phòng đọc QT-ÐT-15 BM-ÐT-15
16 Quy trình phục vụ phòng mượn QT-ÐT-16 BM-ÐT-16
17 Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu giấy QT-ÐT-17 BM-ÐT–17
18 Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử QT-ÐT-18
19 Quy trình bổ sung tài liệu QT-ÐT-19 BM-ÐT-19
20 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT-ÐT-20 BM-ÐT-20
21 Quy trình kiểm kê tài liệu QT-ÐT-21 BM-ÐT-21
22 Quy trình sửa chữa, phục chế tài liệu QT-ÐT-22 BM-ÐT-22