I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

1. Trưởng phòng TS. Trần Thị Nguyệt Cầm
     Email: nguyetcam8183@gmail.com

     Điện thoại: 0973.281.456

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của đơn vị.
 • Phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội.
 • Tổ chức xây dựng, rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Lập hồ sơ xin mở ngành, nghề đào tạo; địa điểm liên kết mới.
 • Tham mưu phân bổ chỉ tiêu các ngành, nghề đào tạo phù hợp với đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất cũng và nhu cầu phát triển của xã hội.
 • Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức hội giảng nhà giáo GDNN, hội thi tay nghề HSSV giỏi cấp trường và tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp bộ và toàn quốc.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thảo, hội nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, hội nghị CVHT, tổng kết năm học,….)
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra.
 • Chủ trì triển khai các thủ tục đào tạo liên kết, phối hợp đào tạo doanh nghiệp.
 • Chủ trì thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ hàng năm theo mảng công tác phụ trách.
 • Xây dựng mục tiêu chất lượng của đơn vị.
 • Quản lý phôi bằng, chứng chỉ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH giao.
 • Quản lý lớp Cắt gọt kim loại chuyển giao từ CHLB Đức.
2. Phó Trưởng phòng TS. Nguyễn Trung Hòa
     Email: nguyentrunghoa@gmail.comom

     Điện thoại: 0939.289.586

 • Chủ trì triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến (XD quy chế, KH thực hiện học kỳ, năm học,…).
 • Chủ trì tổ chức hoạt động của Sàn việc làm MTC.
 • Chủ trì công tác Quan hệ doanh nghiệp (tham gia đánh giá chương trình đào tạo, đào tạo kép, việc làm HSSV,…).
 • Chủ trì thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ hàng năm theo mảng công tác phụ trách.
 • Quản trị website: Quản trị kỹ thuật toàn bộ các website chính và các website con của trường.
 • Quản trị các kênh mạng xã hội Facebook, gồm:
 • Fb.com/Mitc.edu.vn;
 • Fb.com/groups/Truongcaodangcongthuongmientrung;
 • Fb.com//groups/cuuhssv.mitc.edu.vn;
 • Nhóm Zalo MITC hoạt động ổn định, đảm bảo an ninh.
 • Quản trị các phần mềm: Quản lý công việc; quản lý đào tạo; hệ thống đào tạo trực tuyến trong các khâu: Quản trị dữ liệu; vận hành, quản trị và phân quyền sử dụng.
 • Quản trị mạng: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng và máy chủ.
 • Chủ trì thực hiên chuyển đổi số của đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH và Trưởng phòng giao.
3. Phó Trưởng phòng Th.s Nguyễn Thị Hảo
     Email: haonguyen1211@gmail.com

     Điện thoại: 097.650.9919

 • Xây dựng biểu đồ kế hoạch giảng dạy– học tập toàn khóa, kế hoạch hàng năm.
 •  Sắp xếp biên chế lớp học, phối hợp tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa, cuối khóa học.
 •  Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện tiến độ đào tạo và thời khóa biểu học tập.
 •  Lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp; kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiêp.
 •  Phối hợp các đơn vị chức năng giám sát công tác tổ chức thi kết thúc môn học, kết thúc modul,..ở các khoa
 • Chủ trì giao và nghiệm thu khối lượng giảng dạy, tính toán tiền dạy vượt giờ, dạy các lớp ngắn hạn, liên kết khác cho nhà giáo.
 • Đề xuất nhà giáo tham gia thỉnh giảng (QL hồ sơ GV thỉnh giảng; Biên soạn HĐ thỉnh giảng, Thanh lý HĐ,….).
 • Quản lý ISO của đơn vị.
 • Chọn, duyệt đề thi kết thúc học phần.
 • Chủ trì thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ hàng năm theo mảng công tác phụ trách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH và Trưởng phòng giao.

II. NHÂN VIÊN

  1. Th.s Nguyễn Hồng Hạnh
     Email: hanhnh201287@gmail.com

     Điện thoại: 0913.574.957

 • Tiến độ, thời khóa biểu các lớp trong và ngoài trường.
 • Quản lý hồ sơ giảng dạy của giáo viên, cố vấn học tập. Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, thực hiện báo cáo công khai.
 • Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ, tỉ lệ bỏ học của HSSV
 • Quản lý chương trình khung đào tạo các ngành nghề trên phần mềm, chương trình đào tạo chi tiết.
 • Theo dõi, cảnh báo học vụ.
 • Kiểm tra khối lượng giao và nghiệm thu của các đơn vị.
 • Quản lý hợp đồng đào tạo kép
 • Tổng hợp dữ liệu xét tốt nghiệp
 • Báo cáo cập nhật số liệu thành lập lớp, tốt nghiệp, báo cáo tháng của CVHT.
 • Tư vấn hỗ trợ người học
 2. Th.s Nguyễn Tuấn Anh
     Email: dodacmdc@gmail.com

     Điện thoại: 0977.411.307

 • Xây dựng và quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến.
 • Quản lý, theo dõi kế hoạch học tập các lớp Cao đẳng.
 • Kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp các lớp Cao đẳng.
 • In bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, báo cáo số liệu in bằng theo quy định.
 • Quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng thỉnh giảng: thực hiện soạn hợp đồng, theo dõi thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng
 • Số hóa tài liệu theo kế hoạch chuyển đổi số.
 • Quản lý, cập nhật website phòng.
 • Theo dõi kế hoạch thi các khoa.
 • Lập kế hoạch khảo sát ý kiến GV, HSSV.
 • Tư vấn hỗ trợ người học.
 3. Ks. Trần Thị Pha Lê
     Email: tranthiphale@tic.edu.vn

     Điện thoại: 0979.555.462

 • Quản lý, theo dõi kế hoạch học tập các lớp Trung cấp.
 • Quản lý hồ sơ GV thỉnh giảng, hồ sơ báo cáo thực tế doanh nghiệp, lưu trữ các hồ sơ khác theo quy trình ISO.
 • Cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
 • Xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, hoàn thành văn hóa, kết quả học tập, các giấy tờ khác cho HSSV thuộc thẩm quyền của đơn vị.
 • Tiếp nhận và xử lý đơn từ của HSSV: bảo lưu kết quả học tập, chuyển lớp, chuyển khóa, chuyển ngành, chuyển trường, đề nghị tãm hoãn học, chuyển điểm, miễn môn,…
 • Kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp các lớp Trung cấp.
 • Tư vấn hỗ trợ người học.
4. Th.s Phạm Thị Ngọc Thùy
     Email: ngocpham242@gmail.com

     Điện thoại: 0984.368.124

 • Kết nối DN để HSSV đến DN thực tế, thực tập tốt nghiệp; giáo viên đi thực tế DN.
 • Kết nối mời Doanh nghiệp tham gia giảng dạy, đánh giá, góp ý chỉnh sửa, xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo kép.
 • Kết nối DN và nhà trường ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp tác chiếc lược.
 • Tổ chức các buổi hội nghị tư vấn hướng nghiệp việc làm, tuyển dụng việc làm cho HSSV theo chủ điểm. Tổ chức ngày hội việc làm.
 • Tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV, giới thiệu HSSV đến DN để phỏng vấn việc làm.
 • Điều tra lần viết việc làm của HSSV sau 6 và 12 tháng tốt nghiệp hàng năm.
 • Thực hiện triển khai Sàn việc làm MITC: Mời DN tham gia tuyển dụng trên Sàn, giới thiệu Sàn đến ứng viên, duyệt tin, viết bài thông tin, kỹ năng.
 • Phối hợp với phòng QLCL&NCKH khảo sát về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường ở các DN có cựu HSSV đang làm việc.
 • Quản lý Quy trình ISO_Quan hệ doanh nghiệp và quy trình ISO tư vấn giới thiệu việc làm.
 • Tư vấn hỗ trợ người học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng, phó đơn vị giao.