1. Quy chế đào tạo tính chỉ trình độ cao đẳng, trung cấp
  2. Quy chế đào tạo trực tuyến
  3. Quy chế tổ chức triển khai đào tạo kép
  4. Quy định tổ chức kiểm tra đánh giá người học
  5. Hướng dẫn quá trình tổ chức đào tạo
  6. Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022
  7. Quy định chế độ làm việc của nhà giáo
  8. Quy định tham gia thực tế doanh nghiệp của nhà giáo