Phòng QLĐT thông báo quy trình hoãn dạy, dạy bù áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết theo file đính kèm.

SO 1210 17.8.2022 TB THUC HIEN QUY TRINH HOAN DAY, DAY BU VA CONG TAC KIEM SOAT HO SO GIANG DAY