SO 933 29.6.2022 TB TO CHUC HOC KY HE NH 2021-2022