1. THỦ TỤC DÀNH CHO NGƯỜI HỌC
TT Danh mục công việc Cấp độ Link tương tác Hỗ trợ
1 Đề nghị cấp lại bảng điểm, Chứng nhận tốt nghiệp 4 Thực hiện
2 Đề nghị được hoãn thi 4 Thực hiện
3 Đề nghị được thi cải thiện 4 Thực hiện
4 Đề nghị được miễn, hoãn môn học GDQP-AN 4 Thực hiện
5 Đề nghị được miễn, hoãn môn học GDTC 4 Thực hiện
6 Đề nghị được nghỉ học tạm thời 4 Thực hiện
7 Đề nghị được phép học lại (sau khi nghỉ học tạm thời) 4 Thực hiện
8 Đề nghị chuyển đổi trình độ đào tạo 4 Thực  hiện
9 Đề nghị xét tốt nghiệp 4 Thực hiện
10 Đề nghị chuyển ngành học 4 Thực hiện
  1. THỦ TỤC DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ
TT Danh mục công việc Cấp độ Link tương tác Hỗ trợ
1 Tra cứu văn bằng tốt nghiệp 4 Thực hiện
2 Đề nghị xác minh văn bằng- chứng chỉ (cơ quan, doanh nghiệp) 4 Thực hiện