Phòng QLĐT thông báo quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học, áp dụng từ K44 như sau: Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học