BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CÔNG KHAI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ NGƯỜI HỌC

 

 

  1. Công khai văn bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng

 

TT Nội dung công khai Đường dẫn
1 Danh sách sinh viên cao đẳng tốt nghiệp năm 2019 Tải Danh sách
2 Danh sách sinh viên cao đẳng tốt nghiệp năm 2020 Tải Danh sách

 

  1. Công khai văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp
TT Nội dung công khai Đường dẫn
1 Danh sách sinh viên trung cấp tốt nghiệp năm 2019 Tải Danh sách
2 Danh sách sinh viên trung cấp tốt nghiệp năm 2020 Tải Danh sách

 

Cập nhật đến ngày 30/11/2020