Thông báo thi kết thúc môn Chính trị 1. Chi tiết tại đâySO 1880 12.12.2022 TB TO CHUC THI MON CHINH TRI 1 DOT 2 HK1 NH 2022-2023