1. Nghị định Quy định mức thu học phí

2. Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

3. Sổ tay phát triển chương trình đào tạo

4. Thông tư hướng dẫn đào tạo sơ cấp nghề

5. Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo

6. Quy định khối lượng kiện thức tối thiểu

7. Quy chế đào tạo giáo dục nghề nghiệp

8. Quy định về đào tạo liên thông

9. Quy định đào tạo liên kết

10 Quy chế đao tạo vừa làm vừa học

11. Quy định mức năng nhọc – độc hại