QĐ BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA-K46

Link tải chuẩn đầu ra:

https://drive.google.com/file/d/1qgc2zTV50ECgcNFh9hPrmLkpWeSrW59W/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LymGODNvRMAQ4v91VxRTu06kCdhFEnm4/view?usp=drive_link