1. Chức năng
• Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo cao đẳng, trung cấp các hệ chính quy, vừa làm vừa học trong và ngoài trường.
• Quản lý khối đào tạo liên kết từ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.
• Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp chính quy, liên kết.
• Tổ chức quản lý thư viện của trường
2. Nhiệm vụ
• Tham mưu BGH trong công tác quản lý mã ngành tuyển sinh và đào tạo của trường. Triển khai mở mới và dừng tuyển sinh các ngành đào tạo.
• Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình đào tạo các ngành học.
• Triển khai xây dựng kế hoạch học tập theo học kỳ, năm học, khóa học.
• Triển khai công tác thực tập tại doanh nghiệp cho người học.
• Tổ chức quản lý tiến độ đào tạo của nhà trường.
• Tổ chức xét và cấp bằng tốt nghiệp cho người học
• Tổ chức các hội nghị tuyển sinh, hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo, hội nghị cố vấn học tập theo quy định.
• Triển khai kế hoạch hội giảng cấp khoa, trường và đề xuất nhà giáo tham gia hội giảng cấp cao hơn.
• Triển khai công tác Hội thi tay nghề học sinh giỏi cấp trường và đề xuất học sinh tham gia Hội thi tay nghề cấp cao hơn.
• Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyển sinh các bậc học chính quy và các lớp liên kết.
• Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý người học.