Chức năng & Nhiệm vụ

//Chức năng & Nhiệm vụ

Chức năng & Nhiệm vụ

2018-08-28T16:51:20+00:00 June 28th, 2018|Giới thiệu|

* Chức năng:
– Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề các hệ chính quy, vừa học vừa làm trong và ngoài trường.
– Quản lý khối đào tạo liên kết.
– Phối hợp với các Khoa, phòng Công tác HS-SV trong lĩnh vực quản lý học sinh sinh viên.
* Nhiệm vụ:
a. Quản lý đào tạo:
– Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, mở ngành và chuyên ngành đào tạo mới để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội phê duyệt.
– Lập kế hoạch biên soạn và in ấn giáo trình trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đôn đốc các khoa, bộ môn, các đơn vị liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng theo kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm Thông tin-Thư viện tổ chức thực hiện kế hoạch in ấn xuất bản hàng năm đã được phê duyệt.
– Tổng hợp nội dung, chương trình và mục tiêu đào tạo các ngành, chuyên ngành do các khoa dự thảo trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành.
– Quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo về nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy các chuyên ngành đào tạo thuộc các bậc cao đẳng, trung học thuộc hệ chính quy và vừa học vừa làm.
– Phối hợp với các Khoa, Phòng (Ban), Tranh tra giáo dục giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, thi kiểm tra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, theo dõi tình hình hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.
– Quản lý và bố trí phòng học, đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy.
– Lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm. Tổ chức quản lý đề thi, tổ chức coi thi, quản lý bài thi, chấm thi, lên phương án điểm chuẩn tuyển sinh dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Tham mưu cho Ban giám hiệu chỉ đạo các khoa tổ chức các kỳ thi học kỳ đúng quy định.
– Lập kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và làm thủ tục HS-SV ra trường.
– Tổ chức hội thi tay nghề giỏi hành năm và tham gia các hội thi do Tỉnh, Bộ tổ chức.
– Tổ chức hội giảng giáo viên dạy giỏi và hội thi thiết bị cấp trường, tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp toàn quốc.
– Tổng hợp, lập báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Quản trị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị và theo dõi việc thực hiện tổ chức khai thác thiết bị của các khoa.
– Chủ trì việc tính thanh toán tiền dạy vượt giờ, dạy tại chức ở các địa phương cho cán bộ giảng dạy. Tính thanh toán tiền bồi dưỡng cho tác giả biên soạn giáo trình, bài giảng theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường.
– Quản lý các lớp học đào tạo liên kết.
– Quản lý các lớp học liên kết trong và ngoài trường.
b. Quản lý Học sinh-Sinh viên:
– Căn cứ vào nguyên vọng và điểm thi của HS-SV, chỉ tiêu đào tạo các chuyên ngành hàng năm để phân bổ HS-SV cho các chuyên ngành ở các khoa. Sắp xếp biên chế lớp, phối hợp với phòng Công tác HS-SV tổ chức học tập đầu khóa về nội quy, quy chế, giới thiệu truyền thống Nhà trường, các chế độ chính sách liên quan đến HS-SV
– Quản lý kết quả học tập của HS-SV, phối hợp với các khoa trong việc đánh giá, nhận xét sinh viên hàng năm và cả khóa học tập. Tham mưu cho Hiệu trưởng xét thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp của HS-SV. Quản lý việc cấp phát các loại bằng, chứng chỉ (bản chính và bản sao) do Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Tổ chức viết bằng, phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV đã tốt nghiệp.