I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 1. Phụ trách phòng: Th.s Huỳnh Mạnh Nhân

          Email: huynhmanhnhan@gmail.com                    ĐT: 0905151322

 • Quản lý chung
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đào tạo nhà trường
 • Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ
 • Xây dựng kế hoạch hội thảo, hội nghị về chất lượng đào tạo, hội giảng
 • Quản lý khối lượng giảng dạy
 • Quản lý thi và đánh giá kết quả người học
 • Quản lý các lớp đào tạo THCS
 • Tham gia dự giờ, đánh giá các tiết giảng
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo liên quan
 • Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV
 • Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được phân công

2. Phó Trưởng phòng: TS Nguyễn Trung Hòa

        Email: nguyentrunghoa@gmail.com         ĐT: 08.88.18.6788

 • Quản lý chương trình đào tạo
 • Lập hồ sơ mở ngành đào tạo.
 • Quản lý kế hoạch đào tạo
 • Quản lý mảng ISO phòng
 • Quản lý mảng tự đánh giá của phòng
 • Tham gia dự giờ đánh giá các tiết giảng
 • Thực hiện các báo cáo liên quan.
 • Thực hiện các công tác khác do trưởng phòng giao

3. Phó Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Thị Hảo

 • Phụ trách mảng cao đẳng

II. NHÂN VIÊN

 1. Th.s Nguyễn Hồng Hạnh               Phụ trách mảng trung cấp
 2. Th.s Nguyễn Tuấn Anh